Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal per via telemàtica

dijous 27/5/2021 20:00h - divendres 28/5/2021 19:55h - Ajuntament

Sessió ordinària del Ple municipal per via telemàtica


PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 29 d’abril de 2021.

2. Donar compte i ratificar, si s’escau, les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local i altre Informació.

 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT I HISENDA

  1. Dictamen d’aprovació de l’expedient i de la convocatòria per a licitar la constitució del dret de superfície en la parcel·la SD situada al carrer Torreblanca, número 7, per construir-hi habitatges de protecció oficial, en règim de lloguer.
  2. Dictamen per concedir al Servei Català de la Salut, la bonificació de la quota de la Taxa de Llicencies Urbanístiques.
  3. Dictamen per declarar d’interès especial les obres d’instal·lació d’ascensor al centre Institut Jaume Salvador i Pedrol.
  4. Dictamen d’aprovació resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a Sant Joan Despí amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire de Sant Joan Despí.
  5. Dictamen d’aprovació de sol·licitud a l’Àrea Metropolitana de Barcelona de la resolució del conveni, signat entre l’AMB i l’Ajuntament de Sant Joan Despí, per al finançament de la memòria valorada d’arranjament del mobiliari i els accessos al pícnic de la riera Pahissa a Sant Joan Despí, inclosa al Programa d’Actuacions de Millora del paisatge natural i urbà (PSG) 2016-2019 que forma part del pla d’inversions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, subscripció d’un nou conveni i destinar els recursos previstos en l’anterior per al projecte de Millora del camí de la Moixeta.
  6. Dictamen per donar compte del grau de compliment de l’estabilitat pressupostària i del període mitjà de pagament a proveïdors del primer trimestre de 2021.
  7. Dictamen per donar compte al Ple del procediment seguit per a la construcció de l’equipament municipal del Carrer Cirerers, fins a la qualificació com a centre de dia, de les actuacions relatives al contracte d’execució de les obres de re-urbanització del Carrer Sant Francesc de Sales i de la resolució de la discrepància amb l’informe de la Intervenció que va manifestar objeccions en la resolució de l’expedient X-2341.   
  8. Dictamen d’aprovació definitiva del projecte d’expropiació pel sistema de taxació conjunta de les finques incloses en el polígon d’actuació de la modificació puntual del PGM a l’àmbit de les parcel·les UA4.2 i UA4.3 del pla millora urbana de la UA4 de Sant Joan Despí i prendre coneixement del document de distribució del preu just i pagament dels béns i drets de les finques de titularitat de CINGULAR I IMMOVABI inclosos en dit polígon.
  9. Dictamen d’aprovació de les bases reguladores i convocatòria 2021 pertanyents al pla Reiniciem per a la sol·licitud i atorgament de subvencions destinades als comerços i serveis de Sant Joan Despí, per a la contractació laboral de persones en atur, amb la finalitat de promoure la reactivació comercial i afavorir l’ocupació local.


ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

10.Dictamen de proposta d’adhesió al nou conveni de col·laboració AEAT – FEMP en matèria d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals.

11.Dictamen d’aprovació de la rectificació anual de l’Inventari general de bens i drets i del patrimoni municipal del sòl i de l’habitatge de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, amb efectes del 31 de desembre de 2020.

12. Dictamen de modificació de les característiques i retribucions del personal eventual

 

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

13.Proposta d'adhesió de Sant Joan Despí a la Declaració Institucional Ciutats defensores dels Drets Humans 2021.


PART DE CONTROL

14. MOCIONS

14.1. Moció presentada per Podemos Sant Joan Despí i Sant Joan Despí en Comú, per a la implantació de la Salut Bucodental integral en l’àmbit de la Sanitat Pública.

14.2. Moció presentada per Podemos Sant Joan Despí i Sant Joan Despí en Comú, de suport a l’alliberament de les patents de les vacunes contra la Covid-19.

14.3. Moció presentada per Ciudadanos per commemorar el dia d’Europa.

14.4 Moció presentada per Junts SJDespí per a la creació de un SKATEPARK al parc del Mil·lenari.

14.5. Moció presentada per Junts SJDespí per l’estudi i instal·lació de senyals verticals lluminoses de senyalització de pas de vianants.

14.6 Moció presentada per Esquerra Republicana per declarar SJD municipi Amic de la lactància materna.

14.7 Moció presentada per Esquerra Republicana per a la incorporació del permís retribuït de menstruació i climateri a l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

14.8 Moció presentada per SJDespí En Comú, Esquerra Republicana i Podemos SJDespí, sobre l’actual ofensiva d’Israel a Palestina.

14.9 Moció presentada per PSC per al manteniment de l’Oferta de dues línees de P3 al centre educatiu Ateneu de la nostra Ciutat.


15 Precs i preguntes.