Esteu aquí

Sessió extraordinària del Ple municipal per via telemàtica

dijous 16/9/2021 9:30h - Ajuntament

Sessió extraordinària del Ple municipal per via telemàtica

PART RESOLUTIVA

1. Dictamen d'aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals 2022.

2. Dictamen de ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 20210001002361, relativa al Recurs especial en matèria de contractació presentat per Multiserveis Ndavant, SL contra l'acord de Ple municipal d'adjudicació del contracte del Servei de neteja i desinfecció dels interiors dels edificis i de les dependències municipals.