Subvencions i convenis 2022

 
El teixit associatiu local desenvolupa una tasca molt important a la dinàmica social, cultural, educativa i de temps de lleure a la nostra ciutat.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí aposta per fomentar el treball conjunt amb la ciutadania organitzada i la formalització de convenis de compromís mutu per al desenvolupament de serveis i activitats en benefici de la col·lectivitat del municipi.
Per aquest motiu, la Junta de Govern de data 13 de desembre va aprovar les BASES DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ PER A LA SOL·LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DE L’ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA I MEDI AMBIENT ANY 2022.
 
En aquestes bases s’hi recullen tots els conceptes subvencionables des dels diferents àmbits d’actuació com la promoció associativa, l’esport, l’educació, infància i família, l’acció social, la igualtat, el medi ambient, la joventut, solidaritat i cooperació, gent gran i sanitat, així com el termini de presentació de sol·licituds, justificació econòmica i memòria d’activitats. NOTA: En el cas que la vostra entitat tingui un nou compte bancari, heu d’entregar, com a annex, una sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’ajuntament a creditors particular. Us la podeu descarregar aquí.

Per a més informació us podeu descarregar també els Criteris Explicatius justificació 2022.
 
Important!! per poder guardar els models s’han de descarregar primer al vostre ordinador.

 

ÀMBIT PROMOCIÓ ASSOCIATIVA

► Convenis anuals i/o subvencions puntuals (associacionisme veïnal, cultura popular i tradicional, creació artística i manifestacions culturals singulars, comunicació i ús de les TIC, educació en el lleure – esplai)  Annex 1.1

 

Programa anual d'activitats de funcionament  Sol·licitud i projecte |  Justificació econòmica | Memòria d'activitats

 • Termini sol·licitud: 14 de gener de 2022
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2022
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2022

Subvencions per activitats puntuals, extraordinàries, celebracions o altrers esdeveniments Sol·licitud i projecte |  Justificació econòmica / Memòria d'activitats

 • Termini sol·licitud: Durant l'any 2022
 • Termini justificació econòmica: màxim 14 de gener de 2022
Termini memòria d'activitats: 31 de desembre de 2022
 
Participació al cicle festiu: Rua de CarnavaAnnex 1.2Sol·licitud i justificació
Termini sol·licitud i justificació: 31 de març de 2022
 
  Subvenció colònies i campamentsAnnex 1.3 Sol·licitud i justificació
Termini sol·licitud i justificació: 15 d’octubre de 2022
 
 

ESPORTS


 Projecte anual de funcionament de l’entitat.  Annex 2.1 Sol·licitud i projecte Justificació econòmica | Memòria d’activitats
 • Termini sol·licitud:  14 de gener de 2022
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2022
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2022

Subvencions puntuals per activitats extraordinàries, competicions no previstes inicialment o accions formatives dels equips tècnics en actiu a l’entitat.

 • Termini sol·licitud: durant l'any 2022

 Promoció de la pràctica esportiva en edat escolarAnnex 2.2 | Sol·licitud i projecte | Justificació econòmica | Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 14 de gener de 2022
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2022
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2022

  Programa de suport a l’esport d’alta competició. Annex 2.3 Sol·licitud i projecte | Justificació econòmica | Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 14 de gener de 2022
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2022
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2022


EDUCACIÓ, INFÀNCIA I FAMÍLIA


► Projectes educatius dels centres. Annex 3 | Sol·licitud i projecte | Justificació econòmica i memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 15 de febrer de 2022
 • Termini justificació econòmica i memòria: 5 de novembre de 2022


POLÍTIQUES SOCIALS, COMUNITÀRIES I DIVERSITATS


► Convenis anuals i/o subvencions puntuals (Serveis Socials, Discapacitat intel·lectual). Annex 4 | Sol·licitud i projecte | Justificació econòmica / Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 14 de gener de 2022
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2022
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2022


MEDI AMBIENT

► Convenis anuals. Annex 5 Sol·licitud i projecte  | Justificació econòmica  | Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 14 de gener de 2022
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2022
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2022

JOVENTUT

►  Convenis anuals. (Festes tradicionals catalanes, Dinamització juvenil) Annex 6 Sol·licitud i projecte / Justificació econòmica / Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 14 de gener de 2022
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2022
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2022

COOPERACIÓ

►  Projectes cooperació internacional. Annex 7.1 | Sol·licitud i projecte | Justificació econòmica |  Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 22 de gener de 2022
 • Termini justificació econòmica: 30 de novembre de 2022
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2022

GENT GRAN

► Convenis anualsAnnex 8 / Sol·licitud i projecte | Justificació econòmica | Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 14 de gener de 2022
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2022
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2022

SANITAT

► Convenis anualsAnnex 9 | Sol·licitud i projecte | Justificació econòmica | Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 14 de gener de 2022
 • Termini justificació econòmica: 15 d'octubre de 2022
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2022

IGUALTAT I POLÍTIQUES LGTBI

►  Convenis anuals. Annex 10 | Sol·licitud i projecte | Justificació econòmica | Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 14 de gener de 2022
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2022
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2022

Les entitats que concorrin a la convocatòria hauran de presentar la sol·licitud amb la documentació referida al Registre General de l’Ajuntament de Sant Joan Despí en les formes que determina la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques dins dels terminis establerts i caldrà formalitzar-la en els models normalitzats que es detallen en cadascun dels àmbits i/o departaments.

Recordeu que segons consta a les bases, les entitats sol·licitants hauran de tenir justificades les subvencions anteriorment concedides, tant la justificació econòmica com la memòria d’activitats, el termini de les quals ja hagi finalitzat.