Subvencions i convenis 2023

 
El teixit associatiu local desenvolupa una tasca molt important a la dinàmica social, cultural, educativa i de temps de lleure a la nostra ciutat.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí aposta per fomentar el treball conjunt amb la ciutadania organitzada i la formalització de convenis de compromís mutu per al desenvolupament de serveis i activitats en benefici de la col·lectivitat del municipi.
Per aquest motiu, la Junta de Govern de data 28 d'octubre va aprovar les BASES DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ PER A LA SOL·LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT DE L’ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA I MEDI AMBIENT ANY 2023.
 
En aquestes bases s’hi recullen tots els conceptes subvencionables des dels diferents àmbits d’actuació com la promoció associativa, l’esport, l’educació, infància i família, l’acció social, la igualtat, el medi ambient, la joventut, solidaritat i cooperació, gent gran i sanitat, així com el termini de presentació de sol·licituds, justificació econòmica i memòria d’activitats. NOTA: En el cas que la vostra entitat tingui un nou compte bancari, heu d’entregar, com a annex, una sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’ajuntament a creditors particular. Us la podeu descarregar aquí.

Per a més informació us podeu descarregar també els Criteris Explicatius justificació 2023.
 
Important!! per poder guardar els models s’han de descarregar primer al vostre ordinador.

 

ÀMBIT PROMOCIÓ ASSOCIATIVA

► Convenis anuals i/o subvencions puntuals (associacionisme veïnal, cultura popular i tradicional, creació artística i manifestacions culturals singulars, comunicació i ús de les TIC, educació en el lleure – esplai)  Annex 1.1

 

Programa anual d'activitats de funcionament  Sol·licitud i projecte |  Justificació econòmica | Memòria d'activitats

 • Termini sol·licitud: 31 de desembre de 2022.
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2023
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2023

Subvencions per activitats puntuals, extraordinàries, celebracions o altrers esdeveniments Sol·licitud i projecte |  Justificació econòmica / Memòria d'activitats

 • Termini sol·licitud: Durant l'any 2023
 • Termini justificació econòmica: màxim 31 de desembre de 2023
Termini memòria d'activitats: 31 de desembre de 2023
 
Participació al cicle festiu: Rua de CarnavaAnnex 1.2 | Sol·licitud i justificació
Termini sol·licitud i justificació: 31 de març de 2023
 
  Subvenció colònies i campamentsAnnex 1.3 Sol·licitud i justificació
Termini sol·licitud i justificació: 15 d’octubre de 2023
 
 

ESPORTS


 Projecte anual de funcionament de l’entitat.  Annex 2.1 Sol·licitud i projecte Justificació econòmica | Memòria d’activitats
 • Termini sol·licitud:  31 de desembre de 2022
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2023
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2023

Subvencions puntuals per activitats extraordinàries, competicions no previstes inicialment o accions formatives dels equips tècnics en actiu a l’entitat.

 • Termini sol·licitud: durant l'any 2023

 Promoció de la pràctica esportiva en edat escolarAnnex 2.2 | Sol·licitud i projecte | Justificació econòmica | Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud:  31 de desenbre de 2022
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2023
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2023

  Programa de suport a l’esport d’alta competició. Annex 2.3 Sol·licitud i projecte | Justificació econòmica | Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud:  31 de desembre de 2022
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2023
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2023


EDUCACIÓ, INFÀNCIA I FAMÍLIA


► Projectes educatius dels centres. Annex 3 | Sol·licitud i projecte | Justificació econòmica i memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 15 de febrer de 2023
 • Termini justificació econòmica i memòria: 3 de novembre de 2023


POLÍTIQUES SOCIALS, COMUNITÀRIES I DIVERSITATS


► Convenis anuals i/o subvencions puntuals (Serveis Socials, Discapacitat intel·lectual). Annex 4 | Sol·licitud i projecte | Justificació econòmica / Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 31 de desembre de 2022
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2022
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2023


MEDI AMBIENT

► Convenis anuals. Annex 5 Sol·licitud i projecte  | Justificació econòmica  | Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 31 de desembre de 2022
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2023
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2023

JOVENTUT

►  Convenis anuals. (Festes tradicionals catalanes, Dinamització juvenil) Annex 6 Sol·licitud i projecte / Justificació econòmica / Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 31 de desembre de 2022
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2023
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2023

COOPERACIÓ

►  Projectes cooperació internacional. Annex 7.1 | Sol·licitud i projecte | Justificació econòmica |  Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 21 de gener de 2023
 • Termini justificació econòmica: 30 de novembre de 2023
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2023

GENT GRAN

► Convenis anualsAnnex 8 / Sol·licitud i projecte | Justificació econòmica | Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 31 de desembre de 2022
 • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2023
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2023

SANITAT

► Convenis anualsAnnex 9 | Sol·licitud i projecte | Justificació econòmica | Memòria d’activitats

 • Termini sol·licitud: 31 de desembre de 2022
 • Termini justificació econòmica: 15 d'octubre de 2023
 • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2023

IGUALTAT I POLÍTIQUES LGTBI

►  Convenis anuals. Annex 10 Sol·licitud i projecte | Justificació econòmica | Memòria d’activitats

  • Termini sol·licitud: 31 de desembre de 2022
  • Termini justificació econòmica: 15 d’octubre de 2023
  • Termini memòria d’activitats: 31 de desembre de 2023

Les entitats que concorrin a la convocatòria hauran de presentar la sol·licitud amb la documentació referida al Registre General de l’Ajuntament de Sant Joan Despí en les formes que determina la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques dins dels terminis establerts i caldrà formalitzar-la en els models normalitzats que es detallen en cadascun dels àmbits i/o departaments.

Recordeu que segons consta a les bases, les entitats sol·licitants hauran de tenir justificades les subvencions anteriorment concedides, tant la justificació econòmica com la memòria d’activitats, el termini de les quals ja hagi finalitzat.