Esteu aquí

Comunicació d'obres menors

Descripció

 

S'haurà de complir, en tot cas, les mesures sanitàries i d'higiene imposades com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Aquest tipus d'obres no es troben subjectes al règim d'intervenció administrativa de llicència d'obres però és necessari comunicar-les a l'Ajuntament de Sant Joan Despí.
 
El pressupost de les obres comunicades ha d'incloure únicament la mà d'obra i el material estricte d'obra (exclòs IVA).
 
Obres que es poden realitzar:
 • Arrebossats.
 • Enrajolats de parets.
 • Revestiments.
 • Paviments.
 • Enguixats.
 • Plaques decoratives sostre.
 • Canvi de bastiments de portes i finestres sense modificació d’obertures.
 • Pintura.
 • Instal·lació de reixes.
 • Canvi, modificació de canonades, conduccions d’aigua, llum i gas.
 • Evacuació d’aigües.
 • Modificació d’aparadors de botigues.
 • Canvi de sanitaris.
 • D’altres recollides en la normativa vigent i que no requereixen la presentació d’un projecte  signat per una persona tècnica competent i el visat del col·legi professional corresponent. 


Condicions de la comunicació:
Si transcorren els terminis màxims  indicats en la comunicació prèvia  per començar o acabar les obres,  incloses les seves pròrrogues  respectives, sense que hagin estat  iniciades o finalitzades, la persona  interessada resta inhabilitada per  començar-les o continuar-les,  segons correspongui, sens perjudici  que pugui presentar una nova  comunicació prèvia.
 
Les obres s’executaran d’acord amb  les condicions de la comunicació el  compliment estricte de les normes  de seguretat establertes per les  disposicions vigents.
 
L’Ajuntament està facultat per verificar les dades que consten a la comunicació i la documentació presentades. La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti en la comunicació o en la documentació preceptiva determinen, amb l’audiència  prèvia de les persones interessades, la impossibilitat de continuar duent a terme l’acte comunicat des del moment en què es notifiqui la resolució corresponent a les persones afectades, sens  perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que escaiguin.


Tramitació

1.Presencialment:

La presentació de la documentació es podrà realitzar:
Podeu adreçar-vos al Departament de Llicències Municipals

Horari d'atenció al públic del tràmit de comunicació d’obres menors:
Des de l'1 d'octubre al 30 de juny

 • De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores
 • Dimecres de 9.00 a 14.00 i de 16.30 a 19.00 hores

Des de l'1 de juliol al 30 de setembre

 • De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores

Adreça: camí del Mig, 9
Telèfon: 93 480 60 00
Correu electrònic: ajuntament@sjdespi.net
 

2.Mitjançant la Seu electrònica:

Per tramitar la comunicació d'obres menors heu de:

 • Omplir el formulari en format PDF denominat PDF icon Comunicació d'obres menors i adjuntar-lo al model d'instància genèrica que trobareu a la Seu electrònica.
 • Rebreu a la direcció facilitada per notificacions la liquidació de taxes corresponent, que haureu d'abonar


Preu

Segons estableix  l’Ordenança Fiscal (Taxa per llicències urbanístiques).


Documentació

Per tramitar la comunicació d'obres menors heu de:
Omplir el formulari en format PDF denominat PDF icon Comunicació d'obres menors i adjuntar-lo al model d'instància genèrica que trobareu a la Seu electrònica. 
 
 
 

L'agenda, al dia

Setembre 2022

dl dt dc dj dv ds dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30