Esteu aquí

Canvis de domicili dins del mateix municipi

Descripció

Es considera canvi de domicili quan les persones interessades ja estan empadronades i canvien d'adreça (carrer, plaça, av., etc.), dins del mateix municipi de Sant Joan Despí.

Nota: fer un canvi de domicili o alta nova en el padró municipal d’habitants no implica el canvi de domicili fiscal ni de la seva adreça a les bases de dades d’altres organismes públics.

Documentació

 • Contracte de lloguer o escriptura en propietat (o còpia simple) a nom d’un dels interessats.

Si el contracte o l’escriptura estan a nom d’una altra persona (no interessada a empadronar-se o canviar de domicili)

 1. Formulari autorització (1) (emplenar, imprimir i signar) signat per aquesta persona.
 2. Original o fotocòpia del seu DNI, passaport (estrangers), o NIE (ciutadans amb permís de residència en vigor).
 3. Escriptura en propietat (o còpia simple) o contracte de lloguer.

Si al domicili existeix una persona ja empadronada (independent del vincle)

 1. Formulari autorització (2) (emplenar, imprimir i signar) signada per aquesta persona.
 2. Original o fotocòpia del seu DNI, passaport (estrangers), o NIE (ciutadans amb permís de residència en vigor).
 3. Formulari canvi de domicili (3) (emplenar, imprimir i signar) signada pels interessats majors d’edat.
 4. Original o fotocòpia de la cèdula d’habitabilitat de la Generalitat de Catalunya en els casos d’habitatges de nova construcció.

Menors d’edat

 • Original o fotocòpia del llibre de família o certificat de naixement quan son menors de 14 anys. En cas de majors de 14 anys original o fotocòpia del seu DNI, passaport (estrangers), o NIE (ciutadans amb permís de residència) en vigor.

Documentació de representació de menors d’edat quan s’empadronen amb un sol progenitor/a:


  En casos de separació o divorci:

 • Amb resolució judicial que atorga Guàrdia i Custòdia compartida on s’indica l’habitatge d’empadronament:
  • Document de resolució judicial
 • Amb resolució judicial que atorga Guàrdia i Custòdia on NO s’indica l’habitatge d’empadronament:
  • Declaració conjunta de domicili de menors d’edat, amb signatura original d’ambdós progenitors conforme estan d’acord amb en la seva inscripció, acompanyada de les fotocòpies dels documents d’identitat d’ambdós i on consten les seves signatures. 
 • Amb resolució judicial que atorga Guàrdia i Custòdia en exclusiva
  • Declaració conjunta de domicili de menors d’edat, amb signatura original d’ambdós progenitors conforme estan d’acord amb en la seva inscripció, acompanyada de les fotocòpies dels documents d’identitat d’ambdós i on consten les seves signatures.  

Excepcionalment, en cas de no disposar de la declaració conjunta de menors de d’edat:
Declaració de Responsable de progenitor (ANNEX II) de la persona titular de la Guàrdia i Custòdia, acompanyada de la fotocòpia del document d’identitat.

 • Separació de fet o sense resolució judicial
  • Declaració conjunta de domicili de menors d’edat, amb signatura original d’ambdós progenitors conforme estan d’acord amb en la seva inscripció, acompanyada de les fotocòpies dels documents d’identitat d’ambdós i on consten les seves signatures.  

Excepcionalment, en cas de no disposar de la declaració conjunta de menors de d’edat:
Declaració de Responsable de progenitor (ANNEX I) quan no existeix resolució judicial que es pronuncia sobre la Guàrdia i Custòdia acompanyada de la fotocòpia del document d’identitat de la persona peticionària.

 

Tramitació

La presentació de la documentació es podrà realitzar:

 • Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) mitjançant cita prèvia. En aquest cas l'empadronament és immediat. Per sol·licitar cita prèvia podeu contactar de dilluns a divendres de 08:30h a 14h i dimecres de 16:30h a 19h a través del telèfon 934806000.
 • A través del tràmit d’instància genèrica de la Seu electrònica adjuntant tota la documentació requerida i degudament signada amb certificat electrònic per totes les persones adultes interessades.
 • Per correu postal, mitjançant l'enviament de la documentació.