Esteu aquí

Crònica del Ple: Sessió ordinària del mes de juliol de 2021

29/07/2021 - Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el dijous 29 de juliol de 2021 en sessió ordinària per via telemàtica, va començar amb l'aprovació de l'acta de la sessió ordinària anterior i amb la lectura de les resolucions de l'Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local. Tot seguit, els grups municipals de Podemos, Sant Joan Despí en Comú (SJDEnComú), Ciutadans (Cs), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), van debatre diferents propostes i dictàmens.

En l'àmbit relatiu a l'Àrea de Territori, Espai Públic, Medi Ambient i Hisenda, el Ple va aprovar per unanimitat el dictamen d’aprovació d’expedient de modificació de crèdits-Crèdit extraordinari; l'autorització a la Societat Municipal ADSA per a la signatura d’una operació de préstec amb l’Institut Català de Finances; el dictamen d’aprovació del pla de control financer pel 2021 i per donar compte de l’informe de 2020, i l’aprovació de l'expedient i convocatòria per a licitar la constitució del dret de superfície de la finca H3A1 situada al carrer 1, per a destinar-la a la construcció d’una promoció d’habitatges amb protecció oficial, en règim de lloguer.

També van sortir endavant amb el suport de tots els grups municipals l'adjudicació del contracte que té per objecte la prestació del Servei de neteja i desinfecció dels interiors dels edificis i de les dependències municipals de l’Ajuntament; l’aprovació de la continuïtat de l’empresa Multiserveis Ndavant, SL, com a prestadora del Servei de neteja dels edificis i dependències de l’Ajuntament fins a la data d’inici de la vigència del nou contracte, i la rectificació material de l’acord d’adjudicació del contracte del dret de superfície de les finques PA2-PA9 i concessió de pròrroga per a la seva formalització mitjançant escriptura pública.

En l'àmbit relatiu a l'Àrea de Governança i Desenvolupament Local, el Ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat el dictamen de la renúncia de la Universitat de Barcelona al conveni de cessió d’ús de la Torre de la Creu, i acceptació de la seva donació gratuïta i incondicionada de diversos béns mobles a favor de l’Ajuntament, i la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Sant Joan Despí aprovada per acord del Ple municipal de data 26.11.2020, en execució de la Sentència judicial de 2 de juny de 2021 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala contenciosa administrativa, secció 4a).

Finalment, van entrar dos punts d'urgència: d'una banda, el dictamen per determinar les festes locals per a l’any 2022 a Sant Joan Despí, que seran el 24 i el 26 de setembre, i la proposta de rectificació d'errors detectats en el plec i altra documentació complementària de l'anunci de licitació del contracte que té per objecte el servei de recollida i transport de residus sòlids urbans i de neteja viària. Ambdós punts es van aprovar per unanimitat.

En l'apartat de control, el Ple va aprovar la moció presentada pel grup municipal SJDEnComú per demanar l’aprovació d’un nou contracte programa i una addenda per l’any 2021 de la Generalitat de Catalunya amb els ajuntaments, amb els vots a favor de Podemos, SJDEnComú i PSC i l'abstenció d'ERC.

Com és costum, malauradament, la sessió va finalitzar amb la lectura del nom de les dones assassinades al darrer mes a l'Estat, víctimes de violència masclista.