Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal per via telemàtica

dijous 30/9/2021 9:30h - Ajuntament

Sessió ordinària del Ple municipal per via telemàticaPART RESOLUTIVA

1. Aprovació de les actes de la sessions, ordinària del 29 de juliol i extraordinària del 16 de setembre de 2021.

2. Donar compte i ratificar, si s’escau, les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.


ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT I HISENDA

3. Dictamen d’aprovació del Compte General any 2020.

4. Dictamen d’aprovació inicial de la numeració de les edificacions en construcció a l’àmbit del pla de millora urbana del polígon PA2, sector Avda.Barcelona, C/ Fontsanta, al terme municipal de Sant Joan Despí, i de l’àmbit del pla de millora urbana del polígon PA9, sector Avda. Barcelona, C/ Fontsanta, C/ Mare de Déu de Montserrat, al terme municipal de Sant Joan Despí.

5. Dictamen de ratificació de la Resolució d’Alcaldia núm. 20210001002439 del 14/9/2021, relativa al desistiment del procediment obert convocat per a la constitució del dret real de superfície en la finca H3a1), situada al carrer 1, s/n de la unitat de planejament “Pla Parcial Bellavista” de Sant Joan Despí.

6. Dictamen d’aprovació de la minuta de l’escriptura de constitució del dret de superfície a les parcel·les núm. 2-PA2 i UP3-PA).

7. Dictamen d’incoació expedient del rescat parcial de la concessió administrativa atorgada el 9.10.2008 a Aparcamientos Despí, SA de local ubicat a l’Avinguda Generalitat, núm. 20, planta soterrani -1, que és utilitzada com a magatzem de la brigada i d’altres departaments municipals.

8. Dictamen de declarar finalitzat l’expedient d’investigació de la finca ubicada al carrer Rius i Taulet, núm. 19-23 i promoure demanda de judici ordinari sol·licitant acció declarativa del seu domini.

9. Dictamen per a l’aprovació de les Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions “Targetes Moneder- Setmana del Comerç 2021”- Programa Reiniciem”.

10. Dictamen per donar compte del compliment l’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera del deute i periode mitjà pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de 2021.


ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

11. Dictamen designació dels dos festius addicionals d’obertura comercial permesa a Sant Joan Despí per a l’any 2022.

12. Dictamen per donar compte al Ple de la Resolució d’Alcaldia 20210001002441 del 14/09/2021 i de la Resolució d’Alcaldia número 20210001002476 de data 20/9/2021.

13. Dictamen d’acceptació de donació de la família Jujol d’una escultura per al Centre Jujol – Can Negre.

14. Dictamen d’aprovació dels projectes a desenvolupar en el marc dels pressupostos participatius 2021-2023.

PART DE CONTROL

15.MOCIONS

15.1. Moció presentada per Sant Joan Despí En Comú i Podemos Sant Joan Despí, per un Sistema Aeroportuari a Catalunya que superi la proposta d’allargament de la tercera pista a l’Aeroport del Prat.

15.2. Moció presentada pels Grups Municipals PSC Socialistes,  d’ERC-AM, Ciudadanos, Sant Joan Despí En Comú i Podemos, sobre la situacio de les dones a l’Afganistan.

15.3. Moció presentada pel Grup municipal d’ERC-AM, per al retorn a l’IVA reduït del 10%, del sector de la perruqueria, barberia i estètica.

15.4. Moció presentada pel Grup municipal d’ERC-AM, contra l’increment de preus de l’electricitat i crida a la mobilització.