Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal per via telemàtica

dijous 29/7/2021 9:30h - Ajuntament

Sessió ordinària del Ple municipal per via telemàtica

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 29 de juny de 2021.

2. Donar compte i ratificar, si s’escau, les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.


ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT I HISENDA

3. Dictamen d’aprovació d’expedient de modificació de crèdits. Crèdit extraordinari.

4. Dictamen per autoritzar a la Societat Municipal ADSA per a la signatura d’una operació de préstec amb l’ Institut Català de Finances.

5. Dictamen d’aprovació del pla de control financer pel 2021 i per donar compte de l’informe de 2020.

6. Dictamen d’aprovació expedient i convocatòria per a licitar la constitució del dret de superfície de la finca H3A1 situada al carrer 1 del municipi de Sant Joan Despí, per a destinar-la a la construcció d’una promoció d’habitatges amb protecció oficial, en règim de lloguer.

7. Dictamen d’adjudicació del contracte que te per objecte la prestació del Servei de neteja i desinfecció dels interiors dels edificis i de les dependències municipals de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

8. Dictamen d’aprovació de la continuïtat de l’empresa Multiserveis Ndavant, SL, com a prestadora del Servei de neteja dels edificis i dependències de l’Ajuntament de Sant Joan Despí fins a la data d’inici de la vigència del nou contracte.

9. Dictamen de rectificació material de l’acord d’adjudicació del contracte del dret de superfície de les finques PA2-PA9 i concessió de pròrroga per a la seva formalització mitjançant escriptura pública.


ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

10. Dictamen d’aprovació de la renúncia de la Universitat de Barcelona al conveni de cessió d’ús de la Torre de la Creu, i acceptació de la seva donació gratuïta i incondicionada de diversos béns mobles a favor de l’Ajuntament.

11. Dictamen de modificació de la plantilla de personal  de l’Ajuntament de Sant Joan Despí aprovada per acord del Ple municipal de data 26.11.2020, en execució de la Sentència judicial de 2 de juny de 2021 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala contenciosa administrativa, secció 4a.).

PART DE CONTROL

12. MOCIONS

12.1 Moció presentada pel grup municipal Sant Joan Despí En Comú per demanar l’aprovació d’un nou contracte programa i una addenda per l’any 2021 de la Generalitat de Catalunya amb els Ajuntaments.


13. Precs i preguntes.