Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal per via telemàtica

dimarts 29/6/2021 9:30h - Ajuntament

Sessió ordinària del Ple municipal per via telemàtica


PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 27 de maig de 2021.

2. Donar compte i ratificar, si s’escau, les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local i altre Informació.

 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT I HISENDA

3.    Dictamen d’aprovació ratificació de l’acord de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en relació al contracte de prestació del servei de la deixalleria mancomunada.

4.    Dictamen d’aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a la concessió extraordinària de subvencions de vals de repartiment als establiments adherits al projecte pilot “Commerce & Delivery a Sant Joan Despí”. 

5.    Dictamen autorització cancel·lació clàusules resolutòries establertes en alienació proindivís parcel·la 8B i deixar constància obligacions vigents durant el termini de 10 anys en relació a les obligacions dels compradors. 

6.    Dictamen d’aprovació de l’expedient i de la convocatòria per a l’adjudicació del contracte del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans i de neteja viària del municipi de Sant Joan Despí.

7.    Dictamen d’aprovació provisional de la modificació puntual Pla General Metropolità per a la creació de sistema urbanístic viari a Avda. Barcelona, 2A. 

 

ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

8.    Dictamen de proposta d’elecció del Jutge de Pau substitut de Sant Joan Despí i proposta del nomenament a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

 

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

9.    Dictamen d’aprovació de la segona i última pròrroga del contracte dels serveis necessaris per assegurar el normal funcionament del servei públic d’escoles bressol de titularitat municipal. 

10.    Dictamen d’adhesió a la declaració institucional en motiu del 28 de juny, Dia per l'alliberament LGBTI. 

 

PART DE CONTROL

11. MOCIONS

11.1    Moció presentada per Sant Joan Despí En Comú i Podemos SJDespí, de suport a la ciutadana colombiana amb l’objecte que el Govern Colombià garanteixi drets fonamentals i protegeixi qui els exerceix.

11.2    Moció presentada per Sant Joan Despí En Comú i Podemos SJDespí, per a la reactivació de les convocatòries de la llei de millora de Barris.

11.3    Moció presentada per Esquerra Republicana sobre el desplegament de l’ ingrés mínim vital.

11.4    Moció presentada per Junts Sant Joan Despí, en favor d’un major protagonisme de la petita i mitjana empresa en el repartiment dels Fons Europeus. 

 

12. Precs i preguntes.