Esteu aquí

Junta de Govern Local

dilluns 13/5/2019 18:00h - dimarts 14/5/2019 17:55h - Ajuntament

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió ordinària de la Junta de Govern en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA)


1. Proposta d’adjudicació del contracte que té per objecte la concessió de l’ús privatiu del domini públic destinat a l’activitat de bar cafeteria del Centre Miquel Martí i Pol.

2. Proposta concedir i denegar la Taxa de recollida de residus sòlids urbans, corresponent a l’exercici 2018 als contribuents que consten a l’expedient.