Esteu aquí

Altes al Padró Municipal d’Habitants per canvi de municipi

Descripció

El Padró Municipal d’Habitants és el registre administratiu on consten les dades dels veïns/es. És la prova de residència en un municipi on es té el domicili habitual.

Es considera alta en el Padró d'Habitants o alta per immigració:

 • La primera vegada que es realitza inscripció procedent des d'un altre municipi.
 • En els casos de trasllat d'un ciutadà espanyol des de l'estranger al nostre municipi o d'un estranger procedent d'un altre país.

Nota: fer un canvi de domicili o una alta nova al padró municipal d’habitants no implica el canvi de domicili fiscal ni de la seva adreça a les bases de dades d’altres organismes públics.

Documentació

Cal aportar contracte de lloguer o l'escriptura en propietat (o còpia simple) a nom d'una de les persones interessades:

Si el contracte o escriptura estan a nom d’una altra persona (no interessada a empadronar-se)

 • Formulari autorització (1) (emplenar, imprimir i signar ) signat per aquesta persona.
 • Original o fotocòpia del seu DNI, passaport (estrangers), o NIE (ciutadans amb permís de residència).
 • Escriptura en propietat (o còpia simple) o contracte de lloguer.

Si al domicili ja consta una persona empadronada (independentment del vincle)

 • Formulari autorització (2) (emplenar, imprimir i signar) signat per aquesta persona.
 • Original o fotocòpia del seu DNI, passaport (estrangers), o NIE (ciutadans amb permís de residència).
 • Original o fotocòpia del DNI, passaport (estrangers), o NIE (ciutadans amb permís de residència) dels interessats majors d’edat.
 • Formulari alta padró (3) (omplir i signar) pels interessats majors d’edat.
 • Original o fotocòpia de la cèdula d’habitabilitat de la Generalitat de Catalunya en cas d’habitatges de nova construcció.

En el cas de menors d’edat

 • Original o fotocòpia del llibre de família o certificat de naixement quan son menors de 14 anys. En cas de majors de 14 anys original o fotocòpia del seu DNI, passaport (estrangers), o NIE (ciutadans amb permís de residència).
 • Documentació de representació de menors d’edat quan s’empadronen amb un sol progenitor/a:

En casos de separació o divorci:

 • Amb resolució judicial que atorga Guàrdia i Custòdia compartida on s’indica l’habitatge d’empadronament:
  • Document de resolució judicial
 • Amb resolució judicial que atorga Guàrdia i Custòdia on NO s’indica l’habitatge d’empadronament:
  • Declaració conjunta de domicili de menors d’edat, amb signatura original d’ambdós progenitors conforme estan d’acord amb en la seva inscripció, acompanyada de les fotocòpies dels documents d’identitat d’ambdós i on consten les seves signatures. 
 • Amb resolució judicial que atorga Guàrdia i Custòdia en exclusiva
  • Declaració conjunta de domicili de menors d’edat, amb signatura original d’ambdós progenitors conforme estan d’acord amb en la seva inscripció, acompanyada de les fotocòpies dels documents d’identitat d’ambdós i on consten les seves signatures.  

Excepcionalment, en cas de no disposar de la declaració conjunta de menors de d’edat:
Declaració de Responsable de progenitor (ANNEX II) de la persona titular de la Guàrdia i Custòdia, acompanyada de la fotocòpia del document d’identitat.

 • Separació de fet o sense resolució judicial
  • Declaració conjunta de domicili de menors d’edat, amb signatura original d’ambdós progenitors conforme estan d’acord amb en la seva inscripció, acompanyada de les fotocòpies dels documents d’identitat d’ambdós i on consten les seves signatures.  

Excepcionalment, en cas de no disposar de la declaració conjunta de menors de d’edat:
Declaració de Responsable de progenitor (ANNEX I) quan no existeix resolució judicial que es pronuncia sobre la Guàrdia i Custòdia acompanyada de la fotocòpia del document d’identitat de la persona peticionària.

 

Tramitació

La presentació de la documentació es podrà realitzar:

 • Presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) mitjançant cita prèvia. En aquest cas l'empadronament és immediat. Per sol·licitar cita prèvia podeu contactar de dilluns a divendres de 08:30h a 14h i dimecres de 16:30h a 19h a través del telèfon 934806000.
 • A través del tràmit d’instància genèrica de la Seu electrònica adjuntant tota la documentació requerida i degudament signada amb certificat electrònic per totes les persones adultes interessades.
 • Per correu postal, mitjançant l'enviament de la documentació.