Esteu aquí

Retribucions electes

La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària de 10 de juliol de 2019, va establir que amb efectes de 15 juny de 2019, els membres de la corporació que desenvolupin càrrecs, els exerciran en règim de dedicació exclusiva i els serà d'aplicació el règim d'incompatibilitats que estableix l'article 75.1 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, segons el detall següent:

Alcalde President 58.443,72€
Presidenta de l'Àrea de Territori, Espai Públic i Medi Ambient 58.443,72€
President de l'Àrea de Serveis a la Persona 58.443,72€
President de l'Àrea de Governança i desenvolupament local 58.443,72€
Regidor delegat de via pública 50.942,00€
Regidor delegat d'Esports, Joventut, Transparència, Bon Govern i Participació 50.942,00€
Regidora delegada de Polítiques Socials, Comunitàries i diversitat 50.942,00€
Regidora delegada d'Igualtat i Promoció Econòmica 50.942,00€
Regidora delegada de Gent Gran, Comerç, Consum i Mercats 50.942,00€

 

Establir que els membres que desenvolupin els següents càrrecs ho faran en règim de dedicació parcial en les condicions establertes a l'article 75.2 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, segons el detall següent:

Regidor delegat de Benestar animal, Espais naturals i Parc Agrari Dedicació 67,93% 39.700,00€
Regidora delegada d'Educació, Infància i Família Dedicació 67,93% 39.700,00€
Regidora de Salut

Dedicació 50,99%

29.800,00€
Portaveu de grup municipal i regidor delegat adjunt a polítiques socials, comunitàries i diversitat

Dedidació 50,99%

29.800,00€
Portaveu de grup municipal

Dedicació 36,96%

21.600,00€

 

Aquestes retribucions es percebran dividides en 14 pagues, dotze corresponents a mensualitats de l'any i les dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre i experimentaran el mateix increment que les dels empleats municipals, sense superar els topalls establerts a l'article 75 bis de la Llei de Bases de Règim Local.

Els càrrecs electes afectats seran donats d'alta al Règim General de la Seguretat Social en tals conceptes.

Els regidors i regidores que no tinguin assignada dedicació parcial ni exclusiva tenen dret a una indemnització per l'assistència efectiva a reunions dels òrgans col.legiats de la corporació d'acord amb el següent detall:

Per assistència a la sessió de la Junta de Govern Local 900€ bruts per sessió
Per assistència a la sessió del Ple de la Corporació 500€ bruts per sessió

 

Assignacions per al funcionament dels grups municipals:

Assignació fixa per grup municipal 350€ mensuals
Assignació addicional per cadascun dels membres dels grups municipals 350€ mensuals