Esteu aquí

Retribucions electes

El Ple de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, en la seva sessió extraordinària de data 15 d'octubre de 2021 va adoptar l'acord següent sobre l'aprovació del règim de dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes de la corporació i assignacions del funcionament dels grups municipals d'acord amb l'aplicació del règim d'incompatibilitats que estableix l'article 75.1 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, modificat a la sessió ordinària de 26 de gener de 2023, segons el detall següent:

 

Alcaldessa Presidenta 63.884,94€ 2023
President de l'Àrea de Territori, Espai Públic i Medi Ambient 63.884,94€ 2023
President de l'Àrea de Serveis a la Persona 63.884,94€ 2023
Presidenta de l'Àrea de Governança i desenvolupament local 63.884,94€ 2023
Regidor delegat de via pública 55.619,90€ 2023
Regidor delegat d'Esports, Seguretat Ciutadana i Convivència 55.619,90€ 2023
Regidora delegada de Polítiques Socials, Comunitàries i diversitat 55.619,90€ 2023
Regidora delegada de Gent Gran, Comerç, Consum i Mercats 55.619,90€ 2023

 

Ratificar que els membres que desenvolupin els següents càrrecs ho faran en règim de dedicació parcial en les condicions establertes a l'article 75.2 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, segons el detall següent:

Regidora delegada d'Educació, Infància i Família 25 hores dedicació 43.339,04€ 2023
Regidora de Salut 19 hores dedicació 31.942,47€ 2023
Portaveu de grup municipal i regidor delegat adjunt a polítiques socials, comunitàries i diversitat 19 hores dedicació 31.942,47€ 2023
Portaveu de grup municipal 14 hores dedicació

23.581,95€

2023

 

Aquestes retribucions es percebran dividides en 14 pagues, dotze corresponents a mensualitats de l'any i les dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre i experimentaran el mateix increment que les dels empleats municipals, sense superar els topalls establerts a l'article 75 bis de la Llei de Bases de Règim Local.

Els càrrecs electes afectats seran donats d'alta al Règim General de la Seguretat Social en tals conceptes.

Els regidors i regidores que no tinguin assignada dedicació parcial ni exclusiva tenen dret a una indemnització per l'assistència efectiva a reunions dels òrgans col.legiats de la corporació d'acord amb el següent detall:

Per assistència a la sessió de la Junta de Govern Local 900€ bruts per sessió
Per assistència a la sessió del Ple de la Corporació 500€ bruts per sessió

 

Assignacions per al funcionament dels grups municipals:

Assignació fixa per grup municipal 350€ mensuals
Assignació addicional per cadascun dels membres dels grups municipals 350€ mensuals

La gestió de l'esmentada aportació estarà sotmesa al que diposa l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció vigent i al compliment de les següents condicions:

- Els grups municipals han d'obtenir un NIF previ tràmit davant de l'Agència de l'Administració Tributària de l'Estat i obrir un compte corrent on s'ingressarà l'assignació.

- Els grups han de destinar les aportacions rebudes a despeses relacionades amb el funcionament del propi grup tenint en compte les limitacions que recull l'article 73.3. de la Llei de Bases: no es poden destinar a pagar remuneracions al personal de l'Ajuntament ni a la compra de béns que poden ser considerats com actius fixos de caràcter patrimonial.

- Els grups portaran una comptabilitat separada de les assignacions rebudes i de les despeses imputades i hauran de preservar els justificants de les operacions durant tot el mandat.

- Els grups posaran a disposició del Ple la destinació de les assignacions rebudes mitjançant una relació de les despeses realitzades i una declaració responsable conforme en l'administració de les assignacions, s'han acomplert les condicions amb les quals han estat fixades.