Esteu aquí

Subvencions per als desplaçaments en transport públic per a joves estudiants

 

CONVOCATÒRIA TANCADA

 

L'Ajuntament de Sant Joan Despí ofereix subvencions per als desplaçaments en transport públic dels joves de Sant Joan Despí (menors de 25 anys) que cursin estudis superiors de forma presencial fora de la ciutat durant el curs 2022/2023 (cicles formatius de grau mig, cicles formatius de grau superior, batxillerat i estudis universitaris. Queden excloses les persones matriculades a postgraus, màsters, escola oficial d'idiomes i cursos de formació ocupacional). 

REQUISITS

Per obtenir la subvenció, cal complir els requisits següents:

a) Estar empadronat/da a Sant Joan Despí (amb una antiguitat mínima d’un any, a data 15 de setembre de 2022)
b) Estudiar de forma presencial i en un municipi diferent de Sant Joan Despí.
c) Que la formació a la que s’està matriculat/ada no s’ofereixi a Sant Joan Despí.
d) Joves menors de 25 anys en el moment de fer la primera validació de la TJove, ja que aquest títol no es pot validar si ja tens 25 anys.
e) Disposar de la matricula per al curs (2022/23) d’estudis superiors (entenent com a tals: cicles formatius de grau mig, cicles formatius de grau superior, batxillerat i  estudis universitaris, sempre i quan aquesta formació no s’ofereixi a Sant Joan Despí).
f) Queden excloses les persones matriculades a postgraus, màsters, escola oficial d’idiomes, cursos de formació ocupacional i qualsevol altre tipus de formació que no es contempli en el apartat e) 

CONCEPTES I QUANTIA SUBVENCIONABLES

Les subvencions per al transport públic es materialitzaran en el lliurament directe de 2 títols de transport TJove (de màxim dues zones). En el cas que la persona beneficiària requereixi d’un títol de transport superior a dues zones rebrà un import màxim de 220€ per a la compra dels títols corresponents, per cobrir els transports dels dos darrers trimestres del curs acadèmic 2022/23. 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament mitjançant una instància genèrica signada per la persona beneficiària de la subvenció. Per a qualsevol consulta relacionada, adreceu-vos a l’Ajuntament o truqueu al 93 480 60 00.

Amb la sol·licitud s’acompanyarà:

a) Model normalitzat de sol·licitud degudament emplenat.
b) Còpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant.
c) Còpia de la matricula d’estudis del curs 2022-2023.
d) Només quan els títols de transport requerits siguin de més de dues zones s’haurà d’adjuntar el full de sol·licitud de transferència bancària (s’adjunta model document SEPA) o certificat bancari. El titular del compte ha de ser la mateixa persona que sol·licita la subvenció.
e) Només quan els títols de transports requerits siguin d’1 o 2 zones, en cas de família nombrosa o monoparental, s’haurà d’adjuntar còpia compulsada del carnet de família nombrosa o del certificat de família monoparental, general o especial. 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La presentació de sol·licituds està tancada.

 

L'agenda, al dia

Març 2023

dl dt dc dj dv ds dg
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31