Esteu aquí

Subvencions per als desplaçaments en transport públic per a joves estudiants

 

L'Ajuntament de Sant Joan Despí ofereix subvencions per als desplaçaments en transport públic dels joves de Sant Joan Despí (menors de 30 anys) que cursin estudis superiors de forma presencial fora de la ciutat durant el curs 2023/2024 (cicles formatius de grau mitjà, batxillerat, primers cicles formatius de grau superior i primers graus universitaris, exceptuant segones titulacions o més de cicles formatius de grau superior o graus universitaris, postrgraus i màsters), sempre i quan aquesta formació no s’ofereixi a Sant Joan Despí. 

REQUISITS

Per obtenir la subvenció, cal complir els requisits següents:

a) Estar empadronat/da a Sant Joan Despí (amb una antiguitat mínima d’un any, a data 15 de setembre de 2023)
b) Estudiar de forma presencial i en un municipi diferent de Sant Joan Despí.
c) Que la formació a la que s’està matriculat/ada no s’ofereixi a Sant Joan Despí.
d) Joves menors de 30 anys en el moment de fer la primera validació de la TJove, ja que aquest títol no es pot validar si ja tens 30 anys.
e) Disposar de la matricula per al curs (2023/24) d’estudis superiors (entenent com a tals: cicles formatius de grau mig, primers cicles formatius de grau superior, batxillerat i primers graus universitaris), sempre i quan aquesta formació no s’ofereixi a Sant Joan Despí.
f) Queden excloses les persones matriculades a segones titulacions d’estudis superiors (segon cicle formatiu de grau superior o segon grau universitari, postgraus, màsters, escola oficial d’idiomes, cursos de formació ocupacional i qualsevol altre tipus de formació que no es contempli en el apartat e) de les bases)

CONCEPTES I QUANTIA SUBVENCIONABLES

Les subvencions per al transport públic es materialitzaran amb un ajut econòmic de 80 euros, per cobrir els transports dels dos darrers trimestres del curs acadèmic 2023/24.  

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament mitjançant una instància genèrica  signada per la persona beneficiària de la subvenció. Per a qualsevol consulta relacionada, adreceu-vos a l'Àrea de Serveis a la Persona, l'Oficina Jove o truqueu al 93 477 00 51.

Amb la sol·licitud s’acompanyarà:

a) Model normalitzat de sol·licitud degudament emplenat.
b) Còpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant.
c) Còpia de la matricula d’estudis del curs 2023-2024.
d) S’haurà d’adjuntar el full de sol·licitud de transferència bancària (s’adjunta model document SEPA) o certificat bancari. El titular del compte ha de ser la mateixa persona que sol·licita la subvenció.

JUSTIFICACIÓ

En el cas de la T-Mobilitat:

  • Factura emesa per l'Autoritat de Transport Metropolità (ATM), amb les dades de la persona beneficiària per import mínim de l’ajut concedit.

En el cas d’altres títols de transport en format físic:

  • Còpia dels bitllets utilitzats per l’import mínim de l’ajut concedit.

S'han de presentar mitjançant instància genèrica telemàtica abans del 31 de juliol de 2024.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es poden presentar del 15 de setembre de 2023 al 31 d'octubre de 2023